มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของศาสตร์ในสาขา Sensory and Consumer research จึงให้การสนับสนุน  ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548 โดยความร่วมมือทางวิชาการจาก Prof. Edgar Chambers IV ผู้อำนวยการ Sensory Analysis Center แห่ง Kansas State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
        KUSCR  เป็นหน่วยที่ให้คำปรึกษาด้านวิชาการรวมไปถึงการบริการทางด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์ การทดสอบผู้บริโภค การฝึกอบรมให้แก่องค์กรต่าง ๆ ทางด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส การฝึกฝนผู้ทดสอบชิมให้มีความสามารถในการทดสอบเชิงพรรณนา และการให้บริการในการวิเคราะห์ข้อมูลทางประสาทสัมผัสด้วยเทคนิคทางสถิติ

 
 
 
    Copyrights 2010. Kasetsart University. All Rights Reserved.