หน่วยปฎิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ: นวัตกรรมระบบนำส่งที่ควบคุมการปลดปล่อยสารผสมอาหาร

                หน่วยปฎิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะนี้ ทำการศึกษากลไกการเกิดโครงสร้างของเมทริกซ์ที่ใช้ในการห่อหุ้มสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการควบคุมโครงสร้างของเมทริกซ์อาหารในระดับนาโนเมตรและไมโครเมตร เราเน้นการปรับเปลี่ยนและควบคุมการเกาะกลุ่มและรวมมวลของพอลิเมอร์ชีวภาพ อาทิเช่น พอลิแซคคาไรด์ สตาร์ช โปรตีน ไขมัน รวมถึงสารลดแรงตึงผิว ในการห่อหุ้มสารต้านอนุมูลอิสระ และสารส่งเสริมสุขภาพประเภทต่างๆ เช่น สารต้านมะเร็ง สารปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกัน ด้วยความสามารถในการออกแบบและขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีการห่อหุ้มแบบต่างๆ เช่น การใช้โคแอเซอเวทคอมเพล็กซ์ของพอลิแซคคาไรด์ อินคลูชันคอมเพล็กซ์ของสตาร์ช เปบไทด์นาโนคลัสเตอร์ของโปรตีนนมและถั่ว มัลติเพิลอิมัลชันและมัลติเลเยอร์อิมัลชันของโปรตีนและพอลิแซคคาไรด์ เราสามารถออกแบบและผลิตสารผสมอาหารในหลายรูปแบบ ที่สามารถควบคุมการปลดปล่อยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมขนมหวาน และอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
    Copyrights 2010. Kasetsart University. All Rights Reserved.