หน่วยวิจัยด้านกลิ่นรสอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำงานวิจัยศึกษาสารให้กลิ่นเฉพาะตัวของอาหารไทยและส่วนผสมต่างๆที่ใช้ เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแปรรูปอาหารเพื่อการส่งออกและบริโภคในประเทศ ความรู้ด้านกลิ่นรสต่างๆในตำราปัจจุบันเป็นความรู้ที่มีรากฐานมาจากกลิ่นรสของอาหารในประเทศซีกโลกตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ แต่อาหารที่เราบริโภคและส่วนผสมที่เราใช้กลับมีข้อมูลและองค์ความรู้ที่น้อยมาก

   หน่วยวิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อของสารให้กลิ่นรสอาหารที่อุตสาหกรรมของไทยผลิตและมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของชาติ ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการผลิต การเก็บรักษา ภาชนะบรรจุ หรือเกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึมของวัตถุดิบเอง

หน่วยวิจัยด้านกลิ่นรสอาหาร ตั้งอยู่ที่ ภาควิชาวิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เราทำงานร่วมกับ หน่วยวิจัยด้านประสาทสัมผัสและผู้บริโภค เพื่อนำความรู้จากงานวิจัยไปใช้ให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุด เรามีเครือข่ายความร่วมมือกับ

     - ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง
     - สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   นอกจากนี้เรายังมีเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆทั่วโลก เพื่อพัฒนาความรู้ให้อยู่ในระดับสากล

 
 
 
    Copyrights 2010. Kasetsart University. All Rights Reserved.