10/12/2553
สอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
โดย นางสาว สุวลี ในหัวข้อเรื่องผลของภาชนะบรรจุที่มีผลต่อกลิ่นรส วิตะมินซี และ antioxidants ของส้มโอพร้อมบริโภค


ข่าวทั้งหมด
 


อ่านเพิ่มเติม
 
 
 
 

ผลของอุณหภูมิและเวลาในการคั่วกาแฟโรบัสต้าไทยและส่วนผสมต่อกลิ่นกาแฟและโอเลี้ยง

จิรสวัสดิ์ ภูวิภิรมย์ และ สิรี ชัยเสรี

การเปลี่ยนแปลงของไขมันในข้าวหอมมะลิในระหว่างการเก็บรักษา

สุภาวดี ขาวสังข์ และ สิรี ชัยเสรี

ผลของการหมักและการล้างเมล็ดที่มีต้อกลิ่นโกโก้

ยูเซพ อิคราวัน เสาวณิต วงศ์เครือศร และ สิรี ชัยเสรี

งานวิจัยทั้งหมด
 
 
    Copyrights 2010. Kasetsart University. All Rights Reserved.