สัมมนาเรื่อง Quantitative Consumer Tests: Multiple Approaches to Understand Consumer Perception

โครงการสัมมนาเสริมความรู้แก่บัณฑิตพัฒนาผลิตภัณฑ์  โดยนักวิชาการไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย เรื่อง Quantitative Consumer Tests: Multiple Approaches to Understand Consumer Perception โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์  ปริญญาวิวัฒน์กุล วันที่ 12-13 มกราคม พ.ศ.2554คณาจารย์ KUSCR ดูงาน ประเทศฝรั่งเศส

รศ.ดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา และ ผศ.ดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย อาจารย์จากภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเชิญจาก Center for Sensory Sciences and Food Behavior เพื่อไปดูงาน ณ เมือง Dijon และ Lille ประเทศฝรั่งเศส

 
หน้า : 1 


 
    Copyrights 2010. Kasetsart University. All Rights Reserved.