Best Paper Award 2010 "Analysis of Business Process and Production Cost of Bio Shrimp and White Shrimp"


ขอแสดงความยินดีกับ นายทศวุฒิ วิวัฒนาพรชัย นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร โดย ผศ.ดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล Best Paper Award 2010 เรื่อง "Analysis of Business Process and Production Cost of Bio Shrimp and White Shrimp" จากงานประชุมวิชาการของ Thai VCML ครั้งที่ 10

18/11/2553

 

กลับไปหน้าข่าว


 
    Copyrights 2010. Kasetsart University. All Rights Reserved.