คณาจารย์ KUSCR ดูงาน ประเทศฝรั่งเศส


เมื่อวันที่ 16-28 ตุลาคม 2553 รศ.ดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา และ ผศ.ดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย อาจารย์จากภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเชิญจาก Center for Sensory Sciences and Food Behavior เพื่อไปดูงาน ณ เมือง Dijon และ Lille ประเทศฝรั่งเศส  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Franco-Thai (number 20604 RD) Capacity Building in Physical Chemical Quality and Cognitive Sensory Evaluation of Foods in Tropical Region  ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศส และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในการนี้อาจารย์ทั้งสองได้ดูงานการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย สร้างเครือข่ายงานวิจัยทางด้านการทดสอบทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผู้บริโภค และวางแผนการจัด Sensory workshop ในประเทศไทยในปี 2554

20/12/2553

 

กลับไปหน้าข่าว


 
    Copyrights 2010. Kasetsart University. All Rights Reserved.