สัมมนาเรื่อง Quantitative Consumer Tests: Multiple Approaches to Understand Consumer Perception


โครงการสัมมนาเสริมความรู้แก่บัณฑิตพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยนักวิชาการไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย

เรื่อง Quantitative Consumer Tests: Multiple Approaches to Understand Consumer Perception

โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์  ปริญญาวิวัฒน์กุล
วันที่ 12-13 มกราคม พ.ศ. 2554

ณ  ห้องละอองฟ้า สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค่าลงทะเบียน 3,500.00 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมค่าอาหารและเอกสารประกอบการสัมมนา   ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียน ได้ตามระเบียบราชการและไม่ถือเป็นวันลา)

ติดต่อสอบถาม   คุณศิรดา  สันติศรีวราภรณ์   โทรศัพท์ 02-562-5004 ต่อ 5254 ,089-441-8352
โทรสาร 02-561-3456 
e-mail: KUSCR@hotmail.com

 

21/12/2553

 

กลับไปหน้าข่าว


 
    Copyrights 2010. Kasetsart University. All Rights Reserved.