Modern Agricultural Futures Apprentice 2011


เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยระหว่างภาควิชาฯ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า โดยภาควิชาฯ ได้ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าในหัวข้อ

1. การไหลของข้อมูลข่าวสารในการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า โดย นางสาว อัชพร สินเจริญมณี

2. การศึกษาความสำพันธ์ระหว่างปริมาณการซื้อขายและอัตราผลตอบแทนในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า โดย นางสาวมณฑินี ทองสิทธิ์

ภายใต้การดูแลของผศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ ซึ่งงานทั้งสองนี้ได้รับรางวัลที่ 2 จากการประกวดในโครงการ "Modern Agricultural Futures Apprentice 2011" ระดับปริญญาโท ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

การจัดโครงการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยดังกล่าวร่วมกับการแนะนำประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯ ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการทำวิจัยต่อไปในอนาคต และเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าให้กับนิสิตในคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการทำวิจัยให้นิสิตรุ่นต่อๆไป

Link: ก.ส.ล. ประกาศผลการตัดสินผลงานวิจัย "Modern Agricultural Futures Apprentice 2011"

28/09/2554

 

กลับไปหน้าข่าว


 
    Copyrights 2010. Kasetsart University. All Rights Reserved.