ผศ.ดร. รวิพิมพ์ ฉวีสุข

หัวหน้าหน่วยวิจัยเฉพาะทาง "การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร"

โทร:  0-2562-5096
โทรสาร: 0-2562-5092
อีเมล์: ravipim.c@ku.ac.th, ravipimc@gmail.com 

รายละเอียด

นักวิจัยทั้งหมด
 
 

Thai VCML

Thai Researchers Consortium of Value Chain Management and Logistics

เครือข่ายนักวิจัยด้านการจัดการโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์ของไทย   
เครือข่ายทั้งหมด

KU Logistics Center of Excellence

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Institute of Food Research and Product Development (IFRPD)   

KU-FIRST

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart university Food Innovation Research and Services in Thailand   
ความร่วมมือทั้งหมด
 
 
 
 
 
    Copyrights 2010. Kasetsart University. All Rights Reserved.