รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์

หัวหน้า KUSCR

โทร:0-2562-5014
โทรสาร:0-2562-5005, 0-2561-3456
อีเมล์: thongchai.s@ku.ac.th

รายละเอียด

รศ.ดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา

โทร:0-2562-5019
โทรสาร:0-2562-5005, 0-2561-3456
อีเมล์: penkwan.c@ku.ac.th

รายละเอียด

รศ.ดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี

โทร:0-2562-5015
โทรสาร:0-2562-5005, 0-2561-3456
อีเมล์: hathairat.u@ku.ac.th

รายละเอียด

รศ.ดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์

โทร:0-2562-5017
โทรสาร:0-2562-5005, 0-2561-3456
อีเมล์: suntaree.su@ku.ac.th

รายละเอียด

ผศ.ดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย

โทร:0-2562-5018
โทรสาร:0-2562-5005, 0-2561-3456
อีเมล์: withida.c@ku.ac.th

รายละเอียด

นักวิจัยทั้งหมด
 
 
เครือข่ายทั้งหมด
ความร่วมมือทั้งหมด
 
 
 
 
 
    Copyrights 2010. Kasetsart University. All Rights Reserved.