รศ.ดร. สิรี ชัยเสรี

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, คณะอุตสาหกรรมเกษตร
t: +662 562-5002
f: +662 562-5092
e: siree.c@ku.ac.th

งานวิจัย
ผลของกระบวนการแปรรูปที่มีต่อกลิ่นอาหาร
สารให้กลิ่นในส่วนผสมและอาหารไทย
การควบคุมการปลดปล่อยสารให้กลิ่นในอาหาร

รายละเอียด

รศ.ดร. โชคชัย ธีรกุลเกียรติ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, คณะอุตสาหกรรมเกษตร
t: +662 562-5032
f: +662 562-5021
e: chockchai.t@ku.ac.th

งานวิจัย
การผลิตสารให้กลิ่นจากโปรตีนรำข้าว

รายละเอียด

ผศ.ดร. วรรณี จิรภาคย์กุล

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, คณะอุตสาหกรรมเกษตร
t: +662 562-5028
f: +662 562-5021
e: wannee.ch@ku.ac.th

งานวิจัย
สารให้กลิ่นในน้ำมะพร้าว
สารให้กลิ่นในเครื่องเทศและสมุนไพรไทย

รายละเอียด

นักวิจัยทั้งหมด
 
 

หน่วยวิจัยทางประสาทสัมผัสและผู้บริโภคแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
เครือข่ายทั้งหมด

ดร. จุฑา มุกดาสนิท

ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
คณะประมง
e : ffisjum@ku.ac.th

อาจารย์พิเศษ


    

ดร. สุมิตรา บุญบำรุง

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
e : ifrstb@ku.ac.th

อาจารย์พิเศษ   
ความร่วมมือทั้งหมด
 
 
 
 
 
    Copyrights 2010. Kasetsart University. All Rights Reserved.