รังรอง ยกส้าน

International Publications

 1. Keawchaoon L., Yoksan R. Preparation, characterization and in vitro release study of carvacrol-loaded chitosan nanoparticles. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2011, (84(1)),163-171.
 2. Yokesahachart C., Yoksan R. Effect of amphiphilic molecules on characteristics and tensile properties of thermoplastic starch and its blends with poly(lactic acid). Carbohydrate Polymers 2011, (83), 22-31.
 3. Yoksan R., Chirachanchai S. Silver nanoparticle-loaded chitosan-starch based films: Fabrication and evaluation of tensile, barrier and antimicrobial properties. Materials Science and Engineering: C 2010, 30(6), 891-897.
 4. Yoksan R., Jirawutthiwongchai J., Arpo K. Encapsulation of ascorbyl palmitate in chitosan nanoparticles by oil-in-water emulsion and ionic gelation processes. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2010, 76(1), 292-297.
 5. Ngawhirunpat T., Wonglertnirant N., Opanasopit P., Ruktanonchai U., Yoksan R., Wasanasuk K., Chirachanchai S. Incorporation methods for cholic acid chitosan-g-mPEG self-assembly micellar system containing camptothecin. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2009, 74(1), 253-259.
 6. Choochottiros C., Yoksan R., Chirachanchai S. Amphiphilic chitosan nanospheres: Factors to control nanosphere formation and its consequent pH responsive performance. Polymer 2009, 50(8), 1877-1886.
 7. Yoksan R., Chirachanchai S. Silver nanoparticles dispersing in chitosan solution: Preparation by g-ray irradiation and their antimicrobial activities. Materials Chemistry and Physics 2009, 115, 296-302.
 8. Yoksan R., Akashi M. Low molecular weight chitosan-g-L-phenylalanine: Preparation, Characterization, and complex formation with DNA. Carbohydrate Polymers 2009, 75, 95-103.
 9. Yoksan R., Chirachanchai S. Amphiphilic chitosan nanosphere: Studies on formation, toxicity, and guest molecule incorporation. Bioorganic & Medicinal Chemistry 2008, 16, 2687-2696.
 10. Fangkangwanwong J., Yoksan R., Chirachanchai S. Chitosan gel formation via the chitosan-epichlorohydrin adduct and its subsequent mineralization with hydroxyapatite. Polymer 2006, 47(18), 6438-6445.

National Publications

 1. Yoksan R. Epoxidized natural rubber for adhesive applications. Kasetsart Journal (Natural Science) 2008, 42, 325-332.
 2. Yoksan R., Akashi M. Preparation, structural characterization, toxicity test, and DNA release study of low molecular weight chitosan-g-L-phenylalanine/DNA complex. Kasetsart Journal (Natural Science) 2007, 41, 165-172.
 3. Yoksan R., Fangkangwanwong J., Chirachanchai S. Overcoming chitosan hydrogen bond network: Another aspect of chitosan nanomaterial. Journal of Metals, Material and Minerals 2005, 15(1), 63-68.

อำพร เสน่ห์

International Publications

 1. Sane, A., Limtrakul, J. Formation of retinyl palmitate-loaded poly(l-lactide) nanoparticles using rapid expansion of supercritical solutions into liquid solvents (RESOLV). J. Supercrit. Fluids 2009, 51, 230-237.
 2. Sane, A., Thies, M. C. Effect of material properties and processing conditions on RESS of poly(L-lactide). J. Supercrit. Fluids 2007, 40, 134-143.
 3. Sane, A., Thies, M. C. The formation of fluorinated tetraphenylporphyrin nanoparticles via rapid expansion processes: RESS vs. RESOLV. J. Phys. Chem. B 2005, 109, 19688-19695.

ธาริณี นามพิชช์

National Publications  

 1. Nampitch, T. et al., "The effect of process factors on mechanical properties  of styrene-NR elastomers containing natural rubber-graft-polystyrene", 2007, Kasetsart Journal (Supplementary: Agro-Industry). Vol. 40.
 2. Nampitch, T. et al., "The effect of curing parameters on mechanical properties of styrene-NR elastomers containing natural rubber-graft-polystyrene", 2007, Kasetsart Journal (Supplementary: Agro-Industry). Vol. 40. 
 3. ธาริณี  นามพิชญ์.  " การศึกษานาโนคอมโพสิตระหว่างยางธรรมชาติกับชั้นของแร่ดินเหนียวตั้งแต่การเตรียมจนถึงกระบวนการผลิต ", วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย, ปีที่ 18, ฉบับที่ 69, มกราคม - มีนาคม 2551, หน้าที่ 40 - 44.
 4. T. Nampitch, L. Songtipya, R.Thongtan, R. Suwanwarangkul and T. Vattanatham, " Radiation-induced  Grafting of Styrene onto Natual Rbber Latex with High Rubber Content by Gamma Radiation", 2008, Journal of Research in Engineering and Technology. Vol. 5, No.3   

น้ำฝน ลำดับวงศ์

International Publications

 1. Tatongjai, J., and Lumdubwong, N. Physicochemical properties and textile utilization of low- and moderate-substituted carboxymethyl rice starches withvarious amylose content. Carbohydrate Polymers 2010, 81:377-384. 

National Publications

 1. Lumdubwong, N.. Effects of rice varieties and thermal processing on properties of acidified thin-stripe rice noodles in retort pouch. Kasetsart J. (Natural Science) 2005, 39:128-133.

ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์

Interrnational Publications

 1.  Vanit S, Suppakul P and Jinkarn T. Antimicrobial effects of coating solution containing clove oil and hydrophobic starch for coating paperboard Asian J. Food Agro-Ind. 3(2): 204-212 (2010)
 2. Rakchoy, S. Suppakul, P. and Jinkarn, T. Antimicrobial Effects of Vanillin Coating Solution for Coating Paperboard intended for Bakery Products Packaging. J. Food Ag-Ind. 2009, 2(04), 138-147.

National Publications

 1. Jinkarn, T. and Yoksan, R. Effects of Biodegradable Coating on Barrier Properties of Paperboard Food Packaging. Journal of Metals, Materials and Minerals. 2008,   18:219-222.
 2. Thawornviriyanan, S.; Sane, A.; Boonyawan, T.; Rachtanapun, P. and Jinkarn, T.   The improvement of water resistance property of paperboard by SF6 plasma.  Journal of Metals, Materials and Minerals, 2008, 18:219-222.
 3. Jinkarn, T.; Boonchoo, P. and Bau-Ban,S.   Effect of Carrying Slots on the Compression Strength of Corrugated Board.. Kasetsart J. (Nat.Sci.), 2006, Vol.40 (Suppl.) :154-161.
หน้า : 1 
 
 
 
    Copyrights 2010. Kasetsart University. All Rights Reserved.