'การจัดการโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร'

โดย ดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์

อุตสาหกรรมเกษตร 'หมายถึง อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรไปเป็นเครื่องอุปโภคและบริโภค ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง และอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น โซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเกษตรมีลักษณะเฉพาะเนื่องจากเกิดจากการแปรรูปวัตถุดิบที่เป็นผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งมีลักษณะเด่นแตกต่างจากวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอื่นๆ


บทความทั้งหมด
 

การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในประเทศไทย

Supply Chain and Logistics Management for Cassava Products in Thailand
โดย ผศ.ดร. ปรารถนา ปรารถนาดี, ผศ.ดร. จิรชัย พุทธกุลสมศิริ, ดร. เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ และ ดร. ชุมพล มณฑาทิพย์กุล
สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กันยายน 2552งานวิจัยทั้งหมด
 
 
 
    Copyrights 2010. Kasetsart University. All Rights Reserved.