การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในประเทศไทย

Supply Chain and Logistics Management for Cassava Products in Thailand
โดย ผศ.ดร. ปรารถนา ปรารถนาดี, ผศ.ดร. จิรชัย พุทธกุลสมศิริ, ดร. เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ และ ดร. ชุมพล มณฑาทิพย์กุล
สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กันยายน 2552 
หน้า : 1 
 
    Copyrights 2010. Kasetsart University. All Rights Reserved.