ผลของอุณหภูมิและเวลาในการคั่วกาแฟโรบัสต้าไทยและส่วนผสมต่อกลิ่นกาแฟและโอเลี้ยง

จิรสวัสดิ์ ภูวิภิรมย์ และ สิรี ชัยเสรี

การเปลี่ยนแปลงของไขมันในข้าวหอมมะลิในระหว่างการเก็บรักษา

สุภาวดี ขาวสังข์ และ สิรี ชัยเสรี

ผลของการหมักและการล้างเมล็ดที่มีต้อกลิ่นโกโก้

ยูเซพ อิคราวัน เสาวณิต วงศ์เครือศร และ สิรี ชัยเสรี

สารให้กลิ่นในกะทิสดและกะทิผ่านความร้อน

ศุภศิริ ศิลาน้อย พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์ และ สิรี ชัยเสรี

สารให้กลิ่นจากการผัด

ธันยธรณ์ ปิยชัยเศรษฐ์ ปิยลักษณ์ หงษา และ สิรี ชัยเสรี

สารให้กลิ่นในน้ำพริกเผาและการทำเอนแคปซูเลชัน

เปรมศิริ โรจน์สัจจะกุล และสิรี ชัยเสรี

การดับกลิ่นคาวปลาโดยการใช้ข่า

นพรัตน์ มะเห วรินทร์พร กลั่นกลิ่น และ สิรี ชัยเสรี

ผลของกระบวนการแปรรูปที่มีต่อสารให้กลิ่นในกระชาย

ชุติวรรณ นิมิตรใหม่ และ สิรี ชัยเสรี

สารระเหยในข้าวเหนียวดำ

จิดาภา อาจารยะศิริ และ สิรี ชัยเสรี

สารระเหยในเผือก

จิดาภา อาจารยะศิริ และ สิรี ชัยเสรี

 
หน้า : 1 2  Next >
 
    Copyrights 2010. Kasetsart University. All Rights Reserved.