การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในประเทศไทยSupply Chain and Logistics Management for Cassava Products in Thailand

โดย ผศ.ดร. ปรารถนา ปรารถนาดี, ผศ.ดร. จิรชัย พุทธกุลสมศิริ, ดร. เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ และ ดร. ชุมพล มณฑาทิพย์กุล

สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
กันยายน 2552

     สำหรับประเทศไทย ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจัดเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สำคัญและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง มีปริมาณการส่งออกสูงเป็นอันดับที่ 2 รองจากข้าว และมีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับที่ 3 รองจากยางพาราและข้าว มูลค่าการส่งออกต่อปีมากกว่า 4 หมื่นล้านบาท และมีสัดส่วนใน GDP ภาคเกษตรเท่ากับ 1.8%  ประเทศไทยสามารถเพาะปลูกมันสำปะหลังได้มากเป็นอันดับที่ 3 ของโลก รองจากไนจีเรียและบราซิล และเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยครองส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 70%  มันสำปะหลังจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาในระดับภาพรวมของการจัดการโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อแสดงโครงสร้างการเชื่อมโยงโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และ 3) เพื่อเสนอแนะแนวนโยบายการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมถึงภาคการขนส่งที่เกี่ยวข้อง


เอกสารเพิ่มเติม : บทสรุปผู้บริหาร

กลับไปหน้างานวิจัย
 
    Copyrights 2010. Kasetsart University. All Rights Reserved.