การเปลี่ยนแปลงของไขมันในข้าวหอมมะลิในระหว่างการเก็บรักษากลับไปหน้างานวิจัย
 
    Copyrights 2010. Kasetsart University. All Rights Reserved.