นางสาว รติกร รสฟุ้ง

การออกแบบคลังสินค้าสำหรับผู้กระจายสินค้ารายย่อย

ทุน สกว.- อุตสาหกรรม (MAG Window I) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2554

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. ปรารถนา ปรารถนาดี

นางสาว จุติพร รอดเรือง

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต: กรณีศึกษาในกระบวนการผลิตน้ำยางข้น ของฝ่ายโรงงาน 2 องค์การสวนยาง

ทุน สกว.- อุตสาหกรรม (MAG Window I) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2553

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. ปรารถนา ปรารถนาดี

นางสาว นวรัตน์ ฐิตินันท์พงศ์ และ นางสาว อัชพร สินเจริญมณี

แผนธุรกิจ: การปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัมผัสเนยแข็งมอสซาเรลลาจากน้ำนมกระบือ

ทุนชุดโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม (Innovation Business Plan Grant Program, IBPG)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ

นางสาว วิริยา นันทวุฒิกุล

แผนธุรกิจ: ก๋วยเตี๋ยวสบายจิต

ทุนชุดโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม (Innovation Business Plan Grant Program, IBPG)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ

นาย ศุภนัท สุวรรณสุขสำราญ, นาย บุรินธร สันติชีวะเสถียร และ นางสาว รุ่งทิพย์ พุ่มกุมาร

แผนธุรกิจ: การผลิตแป้งอินูลินและนํ้าตาลอินูโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากแก่นตะวัน (Jerusalem artichoke) เชิงอุตสาหกรรม

ทุนชุดโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม (Innovation Business Plan Grant Program, IBPG)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ

 
 
 
    Copyrights 2010. Kasetsart University. All Rights Reserved.