จีสุดา เกตุกราย

วิทยานิพนธ์: การใช้อินคลูชันคอมเล็กซ์ในการกักเก็บสารให้กลิ่น

ประวัติการศึกษา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทุน : มหาวิทยาลัยวิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา: วรรณี จิรภาคย์กุล

 

วรรธนมนฑ์ ชาญจารุจิต

วิทยานิพนธ์: การใช้แกรนูลสตาร์ชในการเก็บกลิ่นอาหาร

ประวัติการศึกษา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ทุน : มหาวิทยาลัยวิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา: สิรี ชียเสรี

 

พัชรภรณ์ ถิ่นจันทร์

วิทยานิพนธ์: การเปลี่ยนแปลงของสารให้กลิ่นในกะทิแปรรูป

ประวัติการศึกษา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทุน: คปก.
อาจารย์ที่ปรึกษา: สิรี ชียเสรี

 

 
ธันยธรณ์ ปิยชัยเศรษฐ์
(ปริญญาโท 2552)
นพรัตน์ มะเห
(ปริญญาเอก 2551)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชุติวรรณ นิมิตรใหม่
(ปริญญาโท 2551)
เปรมศิริ โรจน์สัจจะกุล
(ปริญญาโท 2543,ปริญญาเอก 2551)
มหาวิทยาลัยมหิดล
จิดาภา อาจารยะศิริ
(ปริญญาโท 2550)
อรอนงค์ ฐาปนพันธุ์นิธิกุล
(ปริญญาเอก 2550)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศุภศิริ ศิลาน้อย
(ปริญญาโท 2549)
Mead Johnson
สุหัทยา นำชัยสี่วัฒนา
(ปริญญาโท 2549)
Global Food Chain Alliance Co., Ltd.
สุเชษฐ์ สมุหเสนียโต
(ปริญญาเอก 2548)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สมโภช พจนพิมล
(ปริญญาเอก 2548)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แววตา ชี้ทางดี
(ปริญญาโท 2547)
Flavor Force
เยาวภา หล่อเจริญผล
(ปริญญาโท 2547)
Ph.D. candidate, University of Illinois at Urbana-Champaign
จิรสวัสดิ์ ภูวิภิรมย์
(ปริญญาโท 2546)
Vicchii Enterprise Co., Ltd.
กนกพร ลีลาวิโรจน์สกุล
(ปริญญาโท 2545)
International Flavours and Fragrances (IFF)
เสาวณิต วงศ์เครือศร
(ปริญญาโท 2543)
สุภาวดี ขาวสังข์
(ปริญญาโท 2542)
Yusep Ikrawan
(ปริญญาโท 2540)
Universitas Pasundan, Indonesia

 

 
 
วรินทร์พร กลั่นกลิ่น

วิทยานิพนธ์: การใช้สารสกัดจากข่าในการดับกลิ่นคาวปลา
ประวัติการศึกษา: วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ที่ปรึกษา: สิรี ชัยเสรี
ปิยะลักษณ์ หงษา

วิทยานิพนธ์: สารให้กลิ่นในอาหารผัดน้ำมัน
ประวัติการศึกษา: วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา: สิรี ชียเสรี
 
 
 
    Copyrights 2010. Kasetsart University. All Rights Reserved.